Flansa patrata, 4 gauri
          Flansa rotunda, 4 gauri